Tým

Think-tank Evropské hodnoty je zapsaným spolkem, jehož nejvyšším orgánem je valná hromada (13 členů), která ze svého středu volí členy správní a dozorčí rady.

E-mailový kontakt na každého člena organizace je ve tvaru jmeno.prijmeni@evropskehodnoty.cz

Správní rada – určuje dlouhodobé programové priority think-tanku

Předseda: Radko Hokovský 
Člen: Jan Famfule
Člen: Jakub Janda

Dozorčí rada – dohlíží na dodržování stanov a hospodaření sdružení

Předseda: Jiří Kopal
Členka: Jana Holcová
Člen: Petr Holec

Management – řídí činnost think-tanku

Výkonný ředitel: Radko Hokovský 
Zástupce ředitele pro politické záležitosti: Jakub Janda
Provozní manažerka: Klára Veverka
Projektová manažerka: Andrea Michalcová
Finanční a fundraisingový manažer Milan Zálešák

Provozně-projektová sekce – realizuje činnost think-tanku

Koordinátorka komunikace: Monika Kutějová
Výkonná editorka: Barbara Zmušková
Projektová koordinátorka: Štěpánka Czerninová
Manažerka vnějších vztahů Anežka Nekovářová
Koordinátorka EH Brno: Štěpánka Czerninová
Koordinátorka EH Ostrava: Monika Kutějová
Koordinátorka EH Olomouc: Kristýna Karešová
Koordinátorka EH České Budějovice: Hana Nejdrová

Naše analytiky naleznete na stránkách našich pracovních skupin, Program pro soudržnou společnost (PSS) a Program Kremlin Watch.


Radko Hokovský 

Předseda správní rady a výkonný ředitel

E-mail: hokovsky(at)evropskehodnoty.cz

Telefon: +420 775 031 108

Původem z: Braník, Praha

Je předsedou a výkonným ředitelem think-tanku Evropské hodnoty, kde působil od roku 2005 postupně jako dobrovolník, projektový manažer, koordinátor mezinárodní spolupráce a výkonný tajemník. Mezi lety 2007 a 2010 vedl mezinárodní výzkumně-vzdělávací program European Values Network. Jako dobrovolník se angažoval v Asociaci pro mezinárodní otázky, Evropském parlamentu mládeže a Evropském hnutí.

Odborně se věnuje problematice vnitřní bezpečnosti Evropské unie a institucionálním otázkám evropské integrace. Je autorem a spoluautorem řady odborných a akademických publikací a příspěvků na mezinárodních konferencích. Přednáší na Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy a na Katedře mezinárodních vztahů a evropských studií Metropolitní univerzity Praha.

Svou disertační práci o ochraně Schengenského prostoru před nelegální imigrací obhájil na Katedře mezinárodních vztahů FSV UK, kde také absolvoval bakalářský obor Politologie a mezinárodní vztahy v roce 2006. Magisterský titul „Master of European Studies“ získal na Center for European Integration Studies (ZEI) při Univerzitě v Bonnu. Během svého studia absolvoval čtvrtletní stáž v Evropském parlamentu v kanceláři poslance Josefa Zieleniece a navštěvoval Robinson-Martin Security Scholars Program na Pražském institutu bezpečnostních studií. Na pozvání ministerstva zahraničí Spojených států amerických absolvoval International Visitor Leadership Program „Current U.S. social, political and economic issues for young European leaders“. Jeho životopis je k dispozici v češtině.


Jan Famfule

Člen správní rady

Původem z: Písek

Vystudoval francouzské gymnázium v Písku. Je absolventem oboru Francouzština se zaměřením na aplikovanou ekonomii na Univerzitě Palackého (Bc.) a magisterského oboru Hospodářská politika a mezinárodní vztahy na Masarykově univerzitě (Ing.). Získal cenu děkana za vynikající diplomovou práci na téma „Role dolaru jako mezinárodní rezervní měny“. V minulosti působil v Amnesty International ČR a absolvoval stáž v Czech Liaison Office for Research, Development and Innovation v Bruselu. V letech 2015-2017 působil na pozici zástupce ředitele pro finanční a projektové řízení v think-tanku Evropské hodnoty. Odborně se zabývá ekonomickými aspekty evropské integrace, s konkrétním zaměřením na bankovnictví a vývoj post-krizové architektury eurozóny. V současnosti je studentem doktorského programu Evropská studia na VŠE s dizertační prací zaměřenou na bankovní unii. Pracuje jako vrchní ministerský rada na Ministerstvu financí ČR.


kopal_web

Jiří Kopal

Předseda dozorčí rady

E-mail: kopal@evropskehodnoty.cz

Původem z: Praha

V roce 1999 se zapojil jako dobrovolník do aktivit nevládní organizace Ekologický právní servis a po dvou letech nadesignoval novou organizaci Liga lidských práv. V roli předsedy se až do předání Ligy mladším kolegům na konci roku 2009 zaměřoval vedle odborných témat v oblasti policie a mezinárodních mechanismů na ochranu lidských práv na rozvoj programů organizace i vnějších vztahů. V letech 2007 – 2010 byl pověřen, aby v pozici Secrétaire general adjoint pro Evropu a Střední Asii zastupoval mezinárodní nevládní organizaci Fédération Internationale des ligues des Droits de l’Homme (FIDH) se sídlem v Paříži v zemích tohoto regionu i při jednáních na úrovni Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) a dalších mezinárodních organizací. Vedle Právnické fakulty Masarykovy univerzity (2003) absolvoval rovněž semestrální studijní pobyty na Univerzitě v Basileji, v Ústavu Maxe Plancka v Heidelbergu a na Kolumbijské univerzitě v New Yorku.

V letech 2012-2015 bděl v dobrovolnické pozici místopředsedy Evropských hodnot nad rozvojem programových priorit, transparentním financováním a udržitelností organizace, jako předseda dozorčí rady dohlíží na dodržování pravidel hospodaření, stanov a etického kodexu. Ve své profesní činnosti se zabývá poradenstvím v oblasti managementu a ochrany osobních údajů, vedle toho od roku 2010 nezávisle posuzuje kompatibilitu evropského a českého práva pro instituce Evropské unie.


Jana Holcová

Členka dozorčí rady

Původem z: Jižní město, Praha

V think-tanku Evropské hodnoty působila jako projektová manažerka a několik let se podílela na přípravě jeho programové náplně. V současné době pracuje pro Rodinné a Montessori centrum 4medvědi, které před 4 lety spoluzaložila (Elaaga, o.s.). Má zde na starosti PR a komunikaci a také program centra. Před tím pracovala v oddělení interní a externí komunikace jedné z velkých českých bank a pět let pracovala v českých médiích (např. ČTK, iDnes, Lidové noviny). Jana vystudovala mediální studia a žurnalistiku na FSS MU a FSV UK. Strávila jeden semestr na stipendijním pobytu na Freie Universität v Berlíně. Má dvě děti.


Petr Holec

Člen dozorčí rady

Původem z: Brno

V Evropských hodnotách se dříve podílel zejména na finančním řízení a fundraisingu. Po několika letech strávených v oddělení nákupu pro přední světovou petrochemickou společnost pracuje nyní jako projektový manažer. Inženýrský titul získal z česko-francouzského programu MFTAP L’Adminitration Pubique/Veřejná správa a magisterský titul obdržel na Palackého univerzitě v Olomouci (Aplikovaná ekonomie).  


JAKUB_WEB

Jakub Janda

Zástupce ředitele pro politické záležitosti

E-mail: janda(at)evropskehodnoty.cz

Původem z: České Budějovice

Jakub Janda je vedoucím programu Kremlin Watch a zástupcem ředitele think-tanku Evropské hodnoty se sídlem v Praze. Specializuje se na reakci demokratických států na nepřátelské dezinformační a ovlivňující operace. Je spolupracovníkem Institutu pro bezpečnostní politiku a pravidelným přispěvatelem pro Atlantic Council. Pracuje jako člen redakční rady expertního portálu AntiPropaganda.sk a jako hrdý člen Aktivních záloh českých ozbrojených sil.

V letech 2016 – 2017 byl pověřen českými bezpečnostními a zpravodajskými institucemi, aby konzultoval kapitolu “Vliv cizích mocností” v rámci Auditu národní bezpečnosti, kterou provedla česká vláda, kde se podílel na politickém posunu v této oblasti. Od roku 2015 byl požádán, aby poskytl informace nebo školení ve více než 20 zemích. V minulosti pracoval pro humanitární agenturu ADRA International a pro člena českého parlamentu.

Jeho životopis je k dispozici v angličtině. Je možné jej sledovat na Twitteru či na Facebooku.


Klára Veverka

Provozní manažerka

veverka@evropskehodnoty.cz

Původem z: Dobruška

V současné době na pozici Provozní manažerky pečuje o hladký provoz think-tanku, jeho lidské zdroje a má na starosti Vzdělávací program, který především studenty středních škol budí k sebevědomému občanství v liberální demokracii. Spolupráci s Evropskými hodnotami zahájila v červnu 2014 coby stážistka Analytického týmu. Předtím pracovala pro síť informačních středisek Europe Direct v Brně. Zde také na FSS MU absolvovala bakalářský program oborů Mezinárodní vztahy a Evropská studia, aktuálně tamtéž dokončuje magisterské Mezinárodní vztahy. Mimo práci pro Evropské hodnoty se spolu s manželem věnuje pořádání městských her a teambuildingových aktivit. Tři semestry se učila čínsky, o svou psychiku pečuje vařením a zahradničením a aktivně propaguje dárcovství krve.


Milan Zálešák

Finanční a fundraisingový manažer

Původem: Uherské Hradiště

Vystudoval  VŠE v Praze.  Po ukončení studia  se věnoval práci v oblasti kapitálových trhů jako makléř a portfoliomanažer. Další jeho pracovní zkušenosti se týkaly práce v oblasti řízení úvěrových rizik v bance. Pracoval jako analytik v marketingovém oddělení ČSA a později zodpovídal za řízení personálního rozpočtu ve finanční správě. Před pár lety  zakotvil v neziskových organizacích, což je pracovní zkušenost, která jej baví a zajímá. To co jej nejvíce přitahuje je vidět věci v celkových souvislostech, a to nejenom finančních, ale organizace jako celku.  První zkušenosti v neziskovém sektoru získal v méně známé neziskové organizaci Amelie, a později vedl  ekonomické oddělení v Charitě Česká republika.

Jako finanční a fundraisingový manažer je odpovědný za řízení finančních toků a nákladů ve společnosti a zodpovídá za fundraisingové aktivity celé společnosti.


Anežka Nekovářová

Manažerka vnějších vztahů

Anežka se do týmu Evropských hodnot přidala na podzim roku 2017. Předtím  pracovala pro Evropský institut odkazu šoa, kde působila jako projektová manažerka a později jako ředitelka. Tato obecně prospěšná společnost se věnovala prosazování práv obětí holocaustu a ostatních obětí nacistické perzekuce na národní, evropské a mezinárodní úrovni. Anežka vedla projekty spojené se sociální péčí o oběti nacismu a restitucemi nemovitého majetku a tato nelehká, avšak velice důležitá témata prosazovala v Evropském parlamentu. Mimo to spolupracovala s vládami 47 zemí, ambasádami, mezinárodními organizacemi, židovskými obcemi a samotnými oběťmi šoa.

Anežka vystudovala obor Bezpečnostní studia, kde získala bakalářský titul a Ochranu obyvatelstva na Fakultě biomedicínského inženýrství pod ČVUT, odkud si odnesla titul inženýrský. Ve své diplomové práci se věnovala ochraně měkkých cílů před teroristickými útoky, díky čemuž získala vhled do této problematiky, která je bolestivou realitou naší doby.

A proč se do našeho týmu přidala? “Věřím v silnou občanskou společnost, jejímž posláním je chránit lidská práva, demokracii, právní stát a naše členství v EU či NATO, bez nichž bychom se mohli až příliš lehce vrátit do dob před Sametovou revolucí. Budoucnost České republiky leží v rukou každého z nás a záleží jen na nás, jak se k této odpovědnosti za naší budoucnost postavíme.”


Typy výstupů

1.     Komentář | Opinion

Komentářem se rozumí kratší text vyjadřující autorův názor na konkrétní věc nebo téma. Komentář má dvě podoby. Jednou z nich je verze pro tištěná média v délce zhruba 3000 znaků, což je čistý text neobsahující žádné reference. O trochu delší (maximálně 5000 znaků) pak může být verze určená k publikaci na našem internetovém blogu, která pomocí hypertextových linků odkazuje na využité zdroje.

2.     Odborný podklad | Background Paper

Účelem podkladu je poskytnout čtenáři potřebné informace k orientaci v daném tématu prostřednictvím podkladů k diskuzi. Podklad zpravidla obsahuje poznámky a reference na použité zdroje na konci textu. V případě potřeby však může mít i náležitosti standardní akademické studie, přičemž rozsah textu není nijak omezený. Do odborného podkladu se na začátek přidává shrnutí v bodech.

3.     Doporučení | Policy Paper

Cílem doporučení je přispět k diskuzi na aktuální témata návrhy konkrétních opatření a kroků, jež by měly být podniknuty. Nemusí obsahovat seznam použité literatury a reference odkazující na zdroje se nacházejí na samotném konci textu. Stručné shrnutí jednotlivých zjištění a doporučení ve formě bodů je uvedeno na začátku textu.

4.     Analýza | Analytical Paper

Analýza je odborná publikace, jež má náležitosti typické pro akademickou práci. Obsahuje jasně definovanou metodologii a stanovuje výzkumné otázky, na něž pokládá odpověď. Její součástí je úplný seznam literatury a pro odkazování na užité zdroje se používá zkrácené citování v textu. Poznámky pod čarou slouží pro obsahové komentáře a doplnění. Analytická studie má také stanovený minimální rozsah, který činí alespoň 10 stran. Doporučení a zjištění jsou na začátku každé analýzy shrnuta v krátkém resumé.