Tým

Think-tank Evropské hodnoty je zapsaným spolkem, jehož nejvyšším orgánem je valná hromada (13 členů), která ze svého středu volí členy správní a dozorčí rady.

E-mailový kontakt na každého člena organizace je ve tvaru jmeno.prijmeni@evropskehodnoty.cz

Správní rada – určuje dlouhodobé programové priority think-tanku

Předseda: Radko Hokovský 
Člen: Jan Famfule
Člen: Jakub Janda

Dozorčí rada – dohlíží na dodržování stanov a hospodaření sdružení

Předseda: Jiří Kopal
Členka: Jana Holcová
Člen: Petr Holec

Management – realizuje činnost think-tanku

Výkonný ředitel: Radko Hokovský 
Zástupce ředitele pro politické záležitosti: Jakub Janda
Vedoucí komunikace: Jakub Vlasák
Manažerka lidských zdrojů: Klára Veverka
Provozní a projektová manažerka: Andrea Michalcová

Provozně-projektová sekce – realizuje činnost think-tanku

Zástupkyně vedoucího komunikace: Barbara Zmušková
Odborná spolupracovnice – koučka: Michaela Kopalová
Projektová koordinátorka: Štěpánka Czerninová
Tajemník EH Brno: Ondřej Lamcha

 

Radko Hokovský 

Předseda správní rady a výkonný ředitel

E-mail: hokovsky@evropskehodnoty.cz

Telefon: +420 775 031 108

Původem z: Braník, Praha

Je předsedou a výkonným ředitelem think-tanku Evropské hodnoty, kde působil od roku 2005 postupně jako dobrovolník, projektový manažer, koordinátor mezinárodní spolupráce a výkonný tajemník. Mezi lety 2007 a 2010 vedl mezinárodní výzkumně-vzdělávací program European Values Network. Jako dobrovolník se angažoval v Asociaci pro mezinárodní otázky, Evropském parlamentu mládeže a Evropském hnutí.

Odborně se věnuje problematice vnitřní bezpečnosti Evropské unie a institucionálním otázkám evropské integrace. Je autorem a spoluautorem řady odborných a akademických publikací a příspěvků na mezinárodních konferencích. Přednáší na Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy a na Katedře mezinárodních vztahů a evropských studií Metropolitní univerzity Praha.

Svou disertační práci o ochraně Schengenského prostoru před nelegální imigrací napsal na Katedře mezinárodních vztahů FSV UK, kde také absolvoval bakalářský obor Politologie a mezinárodní vztahy v roce 2006. Magisterský titul „Master of European Studies“ získal na Center for European Integration Studies (ZEI) při Univerzitě v Bonnu. Během svého studia absolvoval čtvrtletní stáž v Evropském parlamentu v kanceláři poslance Josefa Zieleniece a navštěvoval Robinson-Martin Security Scholars Program na Pražském institutu bezpečnostních studií. Na pozvání ministerstva zahraničí Spojených států amerických absolvoval International Visitor Leadership Program „Current U.S. social, political and economic issues for young European leaders“. Jeho životopis je k dispozici v češtině.

Zpět na úvod

Jan Famfule

Člen správní rady

Původem z: Písek

Vystudoval francouzské gymnázium v Písku. Je absolventem oboru Francouzština se zaměřením na aplikovanou ekonomii na Univerzitě Palackého (Bc.) a magisterského oboru Hospodářská politika a mezinárodní vztahy na Masarykově univerzitě (Ing.). Získal cenu děkana za vynikající diplomovou práci na téma „Role dolaru jako mezinárodní rezervní měny“. V minulosti působil v Amnesty International ČR a absolvoval stáž v Czech Liaison Office for Research, Development and Innovation v Bruselu. V letech 2015-2017 působil na pozici zástupce ředitele pro finanční a projektové řízení v think-tanku Evropské hodnoty. Odborně se zabývá ekonomickými aspekty evropské integrace, s konkrétním zaměřením na bankovnictví a vývoj post-krizové architektury eurozóny. V současnosti je studentem doktorského programu Evropská studia na VŠE s dizertační prací zaměřenou na bankovní unii. Pracuje jako vrchní ministerský rada na Ministerstvu financí ČR.

Zpět na úvod

kopal_web

Jiří Kopal

Předseda dozorčí rady

E-mail: kopal@evropskehodnoty.cz

Původem z: Praha

V roce 1999 se zapojil jako dobrovolník do aktivit nevládní organizace Ekologický právní servis a po dvou letech nadesignoval novou organizaci Liga lidských práv. V roli předsedy se až do předání Ligy mladším kolegům na konci roku 2009 zaměřoval vedle odborných témat především na vybudování její značky a rozvíjení jejích vztahů navenek. V letech 2007 – 2010 byl pověřen, aby v pozici Secrétaire general adjoint pro Evropu a Střední Asii zastupoval mezinárodní nevládní organizaci Fédération Internationale des ligues des Droits de l’Homme (FIDH) se sídlem v Paříži v zemích tohoto regionu i při jednáních na úrovni Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) a dalších mezinárodních organizací. Vedle Právnické fakulty Masarykovy univerzity (2003) absolvoval rovněž semestrální studijní pobyty na Univerzitě v Basileji, v Ústavu Maxe Plancka v Heidelbergu a na Kolumbijské univerzitě v New Yorku.

Jako místopředseda Evropských hodnot bdí od srpna 2012 nad programovým směřováním a publikační činností, zejména přispívá k rozvoji nových pilířů Odpovědné vládnutí, Vitální ekonomika a Sebevědomý Západ. Ze své dlouholeté činnosti v oblasti vedení lidí a ochrany lidských práv přinesl důraz na hodnotu lidské důstojnosti, brand management, transparentní financování a udržitelnost.

Kromě dobrovolnické činnosti v Evropských hodnotách vede rodinnou firmu MANOFI, s.r.o. zaměřenou na branding, coaching, projektovou evaluaci a manažerské poradenství.

Zpět na úvod

Jana Holcová

Členka dozorčí rady

Původem z: Jižní město, Praha

V think-tanku Evropské hodnoty působila jako projektová manažerka a několik let se podílela na přípravě jeho programové náplně. V současné době pracuje pro Rodinné a Montessori centrum 4medvědi, které před 4 lety spoluzaložila (Elaaga, o.s.). Má zde na starosti PR a komunikaci a také program centra. Před tím pracovala v oddělení interní a externí komunikace jedné z velkých českých bank a pět let pracovala v českých médiích (např. ČTK, iDnes, Lidové noviny). Jana vystudovala mediální studia a žurnalistiku na FSS MU a FSV UK. Strávila jeden semestr na stipendijním pobytu na Freie Universität v Berlíně. Má dvě děti.

Zpět na úvod

Petr Holec

Člen dozorčí rady

Původem z: Brno

V Evropských hodnotách se dříve podílel zejména na finančním řízení a fundraisingu. Po několika letech strávených v oddělení nákupu pro přední světovou petrochemickou společnost pracuje nyní jako projektový manažer pro společnost Ariba Inc. Inženýrský titul získal z česko-francouzského programu MFTAP L’Adminitration Pubique/Veřejná správa a magisterský titul obdržel na Palackého univerzitě v Olomouci (Aplikovaná ekonomie).

Zpět na úvod
 

MANAGEMENT

JAKUB_WEB

Jakub Janda

Zástupce ředitele pro politické záležitosti

E-mail: janda@evropskehodnoty.cz

Původem z: České Budějovice

Jakub Janda je vedoucím programu Kremlin Watch a zástupcem ředitele think-tanku Evropské hodnoty se sídlem v Praze. Specializuje se na reakci demokratických států na nepřátelské dezinformační a ovlivňující operace. Je spolupracovníkem Institutu pro bezpečnostní politiku a pravidelným přispěvatelem pro Atlantic Council. Pracuje jako člen redakční rady expertního portálu AntiPropaganda.sk a jako hrdý člen Aktivních rezerv českých ozbrojených sil.

V letech 2016 – 2017 byl pověřen českými bezpečnostními a zpravodajskými institucemi, aby konzultoval kapitolu “Vliv cizích mocností” v rámci Auditu národní bezpečnosti, kterou provedla česká vláda, kde se podílel na politickém posunu v této oblasti. Od roku 2015 byl požádán, aby poskytl informace nebo školení ve více než 20 zemích, včetně Ústavu obrany Spojeného království, Ministerstva zahraničí USA, Ministerstva zahraničí Spojeného království, polského Ministerstva obrany nebo více než 15 spojeneckých zpravodajských agentur. V minulosti pracoval pro humanitární agenturu ADRA International a pro člena českého parlamentu.

Jeho životopis je k dispozici v češtině a v angličtině. Je možné jej sledovat na Twitteru či na Facebooku.

vlasak_fotoJakub Vlasák

Vedoucí komunikace

Původem z: Praha

Je studentem Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, zabývá se vnějšími vztahy Evropské unie a právními a ekonomickými aspekty demokratizačních a evropeizačních procesů na hranicích EU. Absolvoval studijní pobyt v Nizozemsku na Universiteit Twente.

 

 


honza_webJan Kovář

E-mail: kovar@evropskehodnoty.cz

Původem z: Krč – Lhotka, Praha

Jan Kovář je externím konzultantem Migration Policy Task Force. Je absolventem doktorského program mezinárodní vztahy a evropská studia na Metropolitní univerzitě Praha a Ústavu mezinárodních vztahů v Praze. Na katedře International Relations a European Studies Metropolitní univerzity Praha přednáší o různých aspektech evropské integrace. Ve své disertační práci se věnoval volbám do Evropského parlamentu v postkomunistických zemích v letech 2004 a 2009. Odborně se věnuje problematice demokracie a demokratizace EU, institucionálním otázkám evropské integrace, volbám do Evropského parlamentu a evropeizaci. Je autorem a spoluautorem řady odborných článků a příspěvků na mezinárodních konferencích. Jeho práce byly vydány v časopisech jako například East European Politics, Perspectives on European Politics and Society, Journal of Contemporary European Research a Romanian Journal of European Affairs. Je členem American Political Science Association, International Political Science Association, Czech Political Science Association a Euroacademia. Je externím spolupracovníkem Ústavu mezinárodních vztahů. Životopis ke stažení: ZDE.

 


 

 

Typy výstupů

1.     Komentář | Opinion

Komentářem se rozumí kratší text vyjadřující autorův názor na konkrétní věc nebo téma. Komentář má dvě podoby. Jednou z nich je verze pro tištěná média v délce zhruba 3000 znaků, což je čistý text neobsahující žádné reference. O trochu delší (maximálně 5000 znaků) pak může být verze určená k publikaci na našem internetovém blogu, která pomocí hypertextových linků odkazuje na využité zdroje.

2.     Odborný podklad | Background Paper

Účelem podkladu je poskytnout čtenáři potřebné informace k orientaci v daném tématu prostřednictvím podkladů k diskuzi. Podklad zpravidla obsahuje poznámky a reference na použité zdroje na konci textu. V případě potřeby však může mít i náležitosti standardní akademické studie, přičemž rozsah textu není nijak omezený. Do odborného podkladu se na začátek přidává shrnutí v bodech.

3.     Doporučení | Policy Paper

Cílem doporučení je přispět k diskuzi na aktuální témata návrhy konkrétních opatření a kroků, jež by měly být podniknuty. Nemusí obsahovat seznam použité literatury a reference odkazující na zdroje se nacházejí na samotném konci textu. Stručné shrnutí jednotlivých zjištění a doporučení ve formě bodů je uvedeno na začátku textu.

4.     Analýza | Analytical Paper

Analýza je odborná publikace, jež má náležitosti typické pro akademickou práci. Obsahuje jasně definovanou metodologii a stanovuje výzkumné otázky, na něž pokládá odpověď. Její součástí je úplný seznam literatury a pro odkazování na užité zdroje se používá zkrácené citování v textu. Poznámky pod čarou slouží pro obsahové komentáře a doplnění. Analytická studie má také stanovený minimální rozsah, který činí alespoň 10 stran. Doporučení a zjištění jsou na začátku každé analýzy shrnuta v krátkém resumé.