Nejčastější otázky o Iniciativě

 PROČ A JAK?

1.     Co je Iniciativa pro evropské hodnoty?

2.     Co vedlo k vzniku Iniciativy?

3.     O co Iniciativě jde?

4.     Kdo za Iniciativou stojí?

5.     Jak je Iniciativa financována?

6.     Na koho cílíte?

7.     Jaký je hodnotový základ, o který se opíráte? Co jsou pro vás evropské hodnoty?

CO JSME A CO NEJSME?

8.     Je Iniciativa zárodkem politické strany?

9.     Jak bude Iniciativa aktivní směrem k nadcházejícím volbám, třeba těm krajským? Jaký je vztah Iniciativy k prezidentským volbám 2018?

10.     Podle čeho si vybíráte členy vedení Iniciativy?

11.     Je Iniciativa postavena jako alternativa politickým stranám? Bojujete proti nim?

12.     Jste obdobným hnutím jako ANO? Snažíte se o nové Občanské fórum?

13.     Jde o další z řady záležitostí pražské kavárny?

14.     Je tato Iniciativa postavena na protest proti jednání prezidenta Miloše Zemana?

15.     Jste projekt “Amerika proti Rusku”? Hájíte zájmy některé zahraniční mocnosti?

16.     Nejste neobjektivní a zaujatí?

  JAK KONKRÉTNĚ?

17.     Jak se mohu zapojit – přispět?

18.     Jaký je vztah mezi Iniciativou a think-tankem Evropské hodnoty?

19.     Co budete považovat za úspěch této Iniciativy?


 

Co je Iniciativa pro evropské hodnoty?

Jde o dlouhodobou nadstranickou občanskou iniciativu, která má za cíl postupně změnit přístup k politice v naší zemi.

Jako přesvědčení zastánci liberální demokracie věříme v zásady masarykovské mravenčí práce – při zlepšování politiky nevěříme v revoluce, nýbrž v evoluci tlačenou zájmem občanů. Nejsme jen obvyklou akcí proti něčemu, naším cílem je přinášet do veřejného prostoru pozitivní agendu. Politika podle nás znamená to, že se jako občané společně aktivně podílíme na rozhodnutích o fungování společnosti, v jaké chceme žít. Věříme v model zastupitelské demokracie a politických stran, které je potřeba hlídat a kultivovat. Bez funkčních politických stran jako objektu nejvyššího veřejného zájmu totiž náš politický systém nemůže fungovat.

Iniciativa pro evropské hodnoty spojuje aktivní občany bez ohledu na politickou příslušnost a čerpá z hodnot, které jsou společné jak sociálním demokratům, liberálům, tak i konzervativcům. V praktické rovině vytváří platformu pro diskusi a výměnu zkušeností, ale i organizační a projektovou podporu při dohledu nad tím, aby naši představitelé nepozorovaně a bez demokratického mandátu nestrhávali kurz našich zemí směrem od evropských hodnot.

Co vedlo k vzniku Iniciativy?

Impulsem pro vznik Iniciativy byly události v posledních dvou letech, které silně zasáhly český veřejný prostor. Kromě úpadku části demokratických politických stran, koncentrace moci, kroků některých ústavních činitelů, či obecněji oslabování demokratických institucí jde o události v blízkosti našich hranic, které negativně zasahují do vývoje společnosti v české kotlině – ať už politicky, ekonomicky či hodnotově.

Ruská agrese vůči Ukrajině, snahy o revizi evropské bezpečnostní architektury silou i nápor ruské propagandy vytvořily tlak na rozdělení české společnosti a nastolily otázku, zdali opravdu patříme do euroatlantické hodnotové rodiny a chceme být její součástí. Objevují se vážně míněné otázky, zdali je pluralitní parlamentní demokracie tou nejlepší možnou formou správy věcí veřejných. Důvěra v politiku se za čtvrtstoletí svobody výrazně nezvyšuje, značná část mladé generace začíná veřejné dění systematicky ignorovat.  Tlak radikálních islamistů na hodnotový rámec západního civilizačního okruhu dnes sice není v Česku cítit, ovšem v dalších letech se mu nevyhneme. Pociťujeme nárůst populismu a potenciálního podhoubí pro extremismus, které hrozí dalším rozmělňováním demokratických institucí a procesů.

Tyto tlaky nevyvolávají silnou a přesvědčivou reakci většiny českých elit, organizací a institucí, od kterých bychom to očekávali.  Proto přicházíme s Iniciativou pro evropské hodnoty, která má za cíl postupně změnit vnímání politiky v Česku. Protože bez zodpovědné politiky a aktivních občanů sdílejících hodnoty svobody a demokracie se naše země dlouhodobě neobejde, to by  opět mohla sklouznout k nesvobodě. Naším cílem je posílení demokratických institucí, protože jen tak může naše země dlouhodobě fungovat.

O co Iniciativě jde?

Cílem Iniciativy je budování veřejného konsenzu o věrnosti principům liberální demokracie a vlády práva v domácí i zahraniční a obranné politice. Za tímto účelem Iniciativa sdružuje osobnosti veřejného života a představitele organizací občanské společnosti zemí střední Evropy, kteří si uvědomují, že svobodu nestačí pouze vybojovat, ale že je nutné o ni také pečovat a aktivně ji bránit proti silám, které ji zpochybňují, nebo ji dokonce chtějí odstranit.

V konkrétní rovině máme tři cíle: 

  • Rozšiřovat povědomí o důležitosti principů liberální demokracie a vlády práva v domácí i zahraniční politice zejména mezi mladými lidmi. Přispět ke snížení jejich politické pasivity a zvýšit jejich volební účast. 
  • Vystupovat proti populismu a totalitnímu myšlení. Zabraňovat tendencím, které naše země směřují mimo rodinu liberálních demokracií.
  • Podporovat osobnosti napříč politickým spektrem, které hájí evropské hodnoty a ukotvení našich společností v rámci transatlantické civilizace.

 

Kdo za Iniciativou stojí? 

Během podzimu 2014 se nápad na tuto Iniciativu začal rodit v hlavách různých lidí, které spojila zejména konference Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích k 25. výročí Listopadu 1989 s názvem Cesty ke svobodě. První praktické úvahy se začaly vznikat v neformálních diskuzích Petra Koláře, Radka Hokovského, Jakuba Jandy, Jana Bubeníka, Štefana Füleho, Ivana Hodáče, Mileny Jabůrkové a Libora Grubhoffera. Během jara 2015 diskutovali iniciátoři detaily konceptu s dalšími osobnostmi, z nichž se někteří zapojili do Iniciativy v rámci nehonorovaných orgánů –  dozorčí rady i poradního výboru Iniciativy. Tito lidé tvoří Iniciativu pro evropské hodnoty, za nimi již nikdo další nestojí.

Iniciativa vznikla jako projekt think-tanku Evropské hodnoty, přičemž jej plánujeme od činnosti think-tanku oddělit samostatnou právnickou osobou.

 

Jak je Iniciativa financována? 

Jelikož jde o občanskou iniciativu, která si chce zachovat nezávislost na státních orgánech, nechceme, aby bylo její financování tvořeno příjmy z veřejných prostředků. Během jara a léta 2015 hledáme podporovatele a dárce, kteří na  její činnost chtějí přispět.

Náklady činnosti by se měly během roku 2015 pohybovat mezi jedním a dvěma miliony korun. Stejně jako think-tank Evropské hodnoty, i Iniciativa se bude držet etických standardů zahrnujících transparentní účet a každoročně vydávané výroční zprávy.

 

Na koho cílíte? 

Vnímáme dva společenské problémy české společnosti, na které chceme naší Iniciativou reagovat. Prvním je citelný nezájem mladých o politiku, druhým propastný rozdíl v zájmu o národní a evropská témata mezi Prahou a regiony Česka.

Proto jsou hlavní cílovou skupinou našich aktivit prvovoliči, tedy mladí lidé do 25 let. A to zejména v regionech České republiky, tedy mimo Prahu. Jedním z problémů české politické kultury je totiž značný rozdíl mezi vnímáním věcí veřejných v regionech vůči hlavnímu městu, které žije veřejným děním. Většina politického života se přirozeně odehrává v Praze či ve větších městech a proto je potřeba se pravidelně věnovat šíření debaty o zásadních tématech právě tam, kde chybí.

Dlouhodobá statistická data ukazují obrovskou míru nezájmu mladých lidí o veřejné dění obecně. Politické strany se velmi málo věnují systematické práci s mladými, kteří často získávají pocit odcizení a hlubokého nezájmu nejen o možnost volit, ale o veřejné záležitosti obecně. Alarmující jsou například data pravidelně sbíraná společností Člověk v tísni, podle nichž má osm z deseti středoškoláků dlouhodobý pocit, že nemohou ovlivnit  řešení problémů ČR. Stejný poměr dotazovaných má pocit, že nemůže ovlivnit politickou reprezentaci ČR. Jako hlavní důvod svého nezájmu uvádějí znechucení politikou a společenským děním.

Proto je naším cílem postupně a dlouhodobě pracovat na tom, aby se tento negativní a pro českou demokracii nebezpečný trend změnil. Prvním krokem budou pravidelné debaty s osobnostmi v regionech. 

 

Jaký je hodnotový základ, o který se opíráte? Co jsou pro vás evropské hodnoty?

V našem vnímání pojem „evropské hodnoty“ odkazuje na základní hodnotové principy, které se po staletí vyvíjely v Evropě a daly vzniknout politickým institucím liberální demokracie, jež najdeme i v Severní Americe, Izraeli, Austrálii a na dalších místech světa. V našem pojetí jsou tedy „evropské hodnoty“ synonymem k pojmu „hodnoty západní civilizace“ Jádrem evropských hodnot je idea svobody jednotlivce, která je hluboce spojená se zodpovědností. Její rozvoj je umožněn politickým a sociálním systémem, který se v různých variacích v Evropě vyvinul. Mezi evropské hodnoty patří lidská důstojnost a rovnoprávnost jako ideály, které se snažíme naplnit a ochránit institucemi liberální demokracie, jako je vláda práva.

Konkrétní vyjmenování evropských hodnot lze nalézt v Lisabonské smlouvě. Jde o úctu k lidské důstojnosti, svobodu, demokracii, rovnost, právní stát a dodržování lidských práv, včetně práv příslušníků menšin. Tyto hodnoty jsou základem společnosti vyznačující se pluralismem, nepřípustností diskriminace, tolerancí, spravedlností, solidaritou a rovností žen a mužů.

Hlubší rozpracování našich hodnotových východisek najdete na webu think-tanku Evropské hodnoty.

Je Iniciativa zárodkem politické strany?

Není. Naším cílem není vytvářet konkurenci politickým stranám, Iniciativa pro evropské hodnoty nebude v žádných dalších volbách kandidovat. Naším cílem je vytvořit dlouhodobou konzistentní platformu hájící principy liberální demokracie i v regionech České republiky, aby byla tato debata rozvířena a kultivována. Nevěříme však na nepolitickou politiku, proto hlavními aktéry mají být politické strany, kterým má naše činnost napomoci. Přejeme si, aby naše aktivity pomáhaly bořit obecný dojem, že je politika špinavým a zavržení hodným řemeslem. Chceme naší činností podpořit aktivní občanskou společnost, jíž mají být i politické strany součástí.

Jako důkaz, že nepřipravujeme politickou stranu, může posloužit úmyslná rozmanitost složení vedení Iniciativy, které sdružuje osobnosti různých politických názorů – od středopravicových po středolevicové.

 

Jak bude Iniciativa aktivní směrem k nadcházejícím volbám, třeba těm krajským? Jaký je vztah Iniciativy k prezidentským volbám 2018?  

Jelikož Iniciativa není politickou stranou, ani si na ni neplánuje hrát, naše aktivity k dalším volbám, například těm krajským, budou odpovídat roli občanské iniciativy. Jako celek neplánujeme libovolnou stranu jmenovitě podpořit, či se podílet na tvorbě kandidátek. Je možné, že budeme pořádat diskuze před volbami, stejně tak je možné, že na nich budeme diskutovat i témata blízká volebním kampaním. Pokud se někdo z okolí Iniciativy rozhodne v libovolných volbách kandidovat, budeme jen rádi. Nebude to však za Iniciativu pro evropské hodnoty. Ta je dlouhodobým úsilím, nikoliv dalším krátkodobým výstřelem směrem k jedněm volbám.

Pokud naše Iniciativa nějak souvisí s volbami, tak to není v oblasti nabídky, ale  z pohledu poptávky. Naše aktivity budou napomáhat zejména mladým voličům k tomu, aby našli dost dobrých důvodů jít volit a zodpovědně si vybrat své kandidáty. Pokud něco budeme považovat za úspěch, tak to je vyšší počet mladých voličů, kteří dorazí k volebním urnám.

 

Podle čeho si vybíráte členy vedení Iniciativy? 

Iniciativa má spojovat osobnosti napříč demokratickým politickým spektrem a napříč oblastmi veřejného života. Proto jsme do její dozorčí rady a poradního výboru pozvali osobnosti, které mají pevný názor na českou příslušnost do euroatlantické rodiny a nedělitelnost principů liberální demokracie.

Důležité pro nás také je, že jde o neokoukané osobnosti českého veřejného života, které se osobně chtějí aktivně angažovat a vadí jim, když jsou některé základní věci v naší společnosti zpochybňovány. Po vzoru Masaryka a Havla věříme, že skutečná demokracie může fungovat jen díky aktivním občanům, které se snažíme v Iniciativě pro evropské hodnoty sdružovat a podporovat.

Členství v dozorčí radě a poradním výboru Iniciativy pro evropské hodnoty je čestné a nehonorované.

Je Iniciativa postavena jako alternativa politickým stranám? Bojujete proti nim? 

Funkční politické strany považujeme za základní pilíř liberální demokracie fungující na zastupitelském principu. Naším cílem v žádném případě není vytvářet alternativu k politickým stranám, či proti nim bojovat.

Naší snahou bude bořit obecný dojem, že je politika špinavým a zavrženíhodným řemeslem. Široce přijímaný pocit, že fungování politických stran je hlavním problémem české politiky sice může být do jisté míry pravdivý, ovšem jako řešení nevidíme snahu politické strany ničit, obcházet je či je nahrazovat subjekty, které si z věcí veřejných dělají business. I ty totiž v české politice v několika posledních volebních obdobích najdeme. Věříme, že naše aktivity pomohou zlepšit vnímání věcí veřejných jako něco, co občanům přirozeně patří a náleží, nikoliv jako mocenské hry mezi několika málo privilegovanými.

V posledních letech vnímáme v české kotlině řadu pozitivních příběhů, jako jsou úspěchy slušných a pracovitých politiků na komunální úrovni, či pomalé prosazování se hodnotově orientovaných jednotlivců v partajích na národní úrovni. Tyto pozitivní příklady plánujeme zviditelňovat a podporovat. 

Jste obdobným hnutím jako ANO? Snažíte se o nové Občanské fórum?

Ani jedno. Cílem Iniciativy není vytvářet kandidátky pro libovolné volby, ani se pokoušet suplovat roli politických stran v našem ústavním systému. Nejsme fanoušky nepolitické politiky a plně si uvědomujeme, že zastupitelská demokracie potřebuje pro své fungování ideově vyprofilované partaje. Proto zájemcům o kandidaturu a veřejné funkce doporučujeme vstup do politické strany dle jejich přesvědčení.

Iniciativa pro evropské hodnoty bude i do budoucna sdružovat zajímavé osobnosti veřejného života, skupiny mladých lidí se zájmem o veřejné dění a řady dalších občanů, kteří chtějí o politice diskutovat. Naším cílem je kultivovat a vyvolávat českou veřejnou debatu o celospolečenských otázkách, abychom pomohli udržení liberálně-demokratického modelu postaveného na ústavních hodnotách naší země. Práce v zastupitelských tělesech našeho politického systému však náleží politickým stranám.

 

Jde o další z řady pokusů pražské kavárny? 

Uvědomujeme si, že mnohé podobné aktivity často začínají a končí mezi pražskými intelektuály. Naše Iniciativa není akcí pražské kavárny, proto už od počátku Iniciativu stavíme na širším spektru osobností, které reprezentují různé části společnosti a různé myšlenkové proudy. Také proto se cíleně zaměřujeme na aktivity v regionech, kde vnímáme největší prostor a potřebu se o zásadních hodnotových otázkách naší společnosti bavit.

 

Je tato Iniciativa postavena na protest proti jednání prezidenta Miloše Zemana? 

Prvním impulsem našich úvah nebylo jednání prezidenta republiky, ale slabá či žádná reakce institucí, osobností a organizací, od kterých bychom očekávali, že budou na relativizující výroky zpochybňující hodnoty euroatlantické rodiny jednoznačně reagovat. Jednání některých ústavních činitelů a vysokých politiků totiž není hlavní problém, je pouze symptomem postkomunistické ozvěny, kterou česká společnost zažívá. Nejistota, zdali volba liberální demokracie a příslušnosti k Západu byla před čtvrt stoletím tím správným rozhodnutím, jen dokresluje, jak naše politické strany selhávají ve svých rolích. To jim hodláme pomáhat změnit.

Proti výrokům zpochybňujícím hodnoty euroatlantické rodiny či našemu plnohodnotnému členství v EU a NATO se budeme veřejně ozývat, protože si myslíme, že ve svobodné společnosti je povinností aktivních občanů sdělovat svým politikům, pokud s nimi v něčem nesouhlasí. Budeme vystupovat proti různým formám populismu a totalitnímu myšlení. Nejsme totiž akcí proti někomu, ale společenství hodnotově orientovaných lidí, kteří chtějí do veřejného prostoru přinášet pozitivní agendu a mluvit o těch hodnotách, kterým věří. 

 

Jste projekt “Amerika proti Rusku”? Hájíte zájmy některé zahraniční mocnosti? 

Nejsme a nebudeme projektem jakéhokoliv státu. I proto odmítáme jakékoliv financováni z veřejných rozpočtů – českých či zahraničních. Falešný dojem, že malé Česko je mlýnským kamenem mezi dvěma velmocemi, je přesným cílem intenzivní ruské propagandy. Toto vykonstruované dilema odmítáme i proto, že Česká republika je dnes jednoznačnou součástí Západu a naší snahou je, aby to tak zůstalo. Americký model demokratického státu je nám o mnoho bližší, než současný autokratický systém popírající osobní svobody, který je dnes užíván v Rusku. Myslíme si, že by česká a evropská společnost měla co nejšířeji podporovat ruské občanské aktivity i proto, abychom pomohli těm, kteří touží po svobodě. Tak, jako to západní státy dělaly pro občanské aktivisty v nesvobodném Československu. 

Marginální část české společnosti žijící konspiračními teoriemi nás jistě bude označovat za „agenty Západu“ či Ameriky, nicméně musíme konstatovat, že naše aktivity  nejsou a nebudou financovány z rozpočtů jednotlivých států.

 

Nejste neobjektivní a zaujatí? 

Jsme zaujatí a přesvědčení o tom, že principy a hodnoty liberální demokracie jsou nejlepší volbou pro společenské uspořádání naší země. Proto se logicky budeme kriticky vyjadřovat k režimům či pokusům tyto základní stavební kameny zpochybňovat – ať v Česku, či v zahraničí. V naší Iniciativě úmyslně sdružujeme osobnosti různých politických proudů, které se však na těchto základních mantinelech shodnou.

Jak se mohu zapojit – přispět? 

Mrkněte se do sekce Klubu přátel evropských hodnot.

Jaký je vztah mezi Iniciativou a think-tankem Evropské hodnoty? 

Iniciativa vznikla po diskuzích vedení think-tanku Evropské hodnoty s dalšími osobnostmi, je dnes jedním z jeho strategických projektů. Je tedy přirozené, že plánované aktivity budou využívat infrastruktury think-tanku. Jedním z cílů aktivit Iniciativy bude diskutování základních hodnotových východisek českých národních zájmů, které budou rozpracovávat lidé působící v think-tanku jako odborné instituce.

Iniciativu plánujeme transformovat do samostatné právnické osoby, aby došlo k transparentnímu oddělení aktivit a financování mezi širokou občanskou platformou a odbornou nevládní organizací s hodnotovým názorovým ukotvením. 

 

Co budete považovat za úspěch této Iniciativy?

Za úspěch budeme považovat, pokud se díky naším aktivitám ročně několik stovek středoškoláků a univerzitních studentů osobně potká s osobnostmi, které jim pomocí svých osobních příběhů autenticky poví, které hodnoty považují za důležité a proč je politika jako řemeslo tak důležitá pro českou společnost.  Naším cílem je inspirovat je k tomu, aby si alespoň zkusili vyjít ze své komfortní zóny, diskutovali  se svými blízkými o společenských záležitostech, které je pálí, či aby se například angažovali v místním občanském sdružení či politické straně.

Za úspěch budeme považovat, pokud se nám v různých částech republiky podaří vzbudit diskuzi o aktuálních hodnotových otázkách, jako je ruská agrese na Ukrajině a její dlouhodobé řešení, diskuze o svobodě slova, či o tom, k čemu vlastně máme parlament.  Také budeme rádi, pokud se nám podaří vzbudit aktivitu politických stran, které se debatování různých hodnotových otázek chopí, jelikož to je jejich přirozená společenská role. Budeme spokojení, pokud naše aktivita přirozenou synergií vzbudí další demokraty v naší společnosti, kteří budou ostražitě hlídat naše politiky v jednotlivých oblastech a nebudou se bát veřejně ozvat.