Kodex

I. Transparentní financování

1. Veškeré příjmy slouží pouze k naplňování cílů a prosazování hodnot centra.

2. Členové správní a dozorčí rady vykonávají svou práci v těchto orgánech dobrovolně bez nároku na odměnu.

3. Každý rok zveřejňujeme veškeré finanční operace i kompletní účetnictví a podrobujeme je nezávislému účetnímu auditu.

4. Používáme transparentní bankovní účet. Prohlédnout si ho můžete ZDE.

5. Informace o sponzoringu nebo dárcovství uvádíme vždy na webových stránkách, ve výročních zprávách i na dotaz či žádost kteréhokoli subjektu či jednotlivce.

II. Konflikty zájmů

6. Hájíme osobní svobodu spojenou s odpovědností, lidskou důstojnost i solidaritu ve zdravém tržním hospodářství a demokratickém právním státě. Vysoce si ceníme aktivní občanské společnosti, včetně členství občanů v politických stranách. Prosazování těchto hodnot představuje hlavní vodítko naší činnosti a spolupráce s jinými subjekty ve veřejném prostoru na národní i mezinárodní úrovni.

7. Nejsme spojeni s žádnou politickou stranou a ani žádnou nepropagujeme. Rozvíjíme korektní vztahy s  představiteli napříč politickým spektrem v České republice i na mezinárodní úrovni.

8. Naši členové, zaměstnanci ani spolupracovníci nemohou být současně ve výkonné funkci žádné politické strany. V případě přijetí výkonné funkce v jakékoliv politické straně se jejich členství, případně působení v Evropských hodnotách automaticky pozastavuje.

9. Pokud se jednotliví členové, zaměstnanci či spolupracovníci Evropských hodnot v rámci svého podnikání, jiných pracovních úvazků nebo osobních zájmů hodlají účastnit volebních kampaní či práce jakéhokoliv politika nebo politické strany, informují o tom předem správní radu Evropských hodnot. Po dobu takového angažmá transparentně oddělují, kdy jednají jménem Evropských hodnot a kdy v jiné roli.

10. Jsme organizací citlivou a odpovědnou k ochraně životního prostředí. Tento postoj naši členové, zaměstnanci a spolupracovníci vyjadřují svým chováním v kanceláři i při naplňování našich projektů.

Kodex platí z rozhodnutí správní rady Evropských hodnot od 1. dubna 2013.

S osobními údaji nakládáme v souladu s interní směrnicí pro nakládání s osobními údaji – ke stažení ve formátu pdf zde IS-05-15 Nakládání s osobními údaji.