Poslání

Bezpečnostní centrum Evropské hodnoty je nevládní odborná instituce bránící svobodu a suverenitu. Chráníme liberální demokracii, právní stát a transatlantické spojenectví Česka. Pomáháme bránit Evropu zejména před nepřátelským vlivem Ruska, Číny a islámských extremistů.

Naší vizí je svobodné, bezpečné a prosperující Česko ve střední Evropě, která je nedílnou součástí transatlantického společenství a opírá se o pevné spojenectví s USA.

Politikům předkládáme odborná doporučení a systematicky sledujeme a hodnotíme jejich práci. Za zásadní prvky fungující liberální demokracie považujeme aktivní občany, zodpovědné politiky, politické strany naplňující svoji roli a soudržnou společnost, která sdílí hodnoty osobní svobody, lidské důstojnosti a rovnoprávnosti.

Od roku 2005 se jako nevládní nezisková organizace, která není spojena s žádnou politickou stranou, věnujeme výzkumné a vzdělávací činnosti. Vedle vydávání odborných publikací a komentářů pro média, pořádáme konference, semináře a školení zejména pro odbornou veřejnost.

 

Stanovy

Bezpečnostní centrum Evropské hodnoty bylo založeno jako občanské sdružení 2. 7. 2005 registrací na Ministerstvu vnitra. Stanovy si můžete stáhnout ZDE.

Název

Název „Evropské hodnoty“ odkazuje na základní hodnotové principy, které se po staletí vyvíjely v Evropě a daly vzniknout politickým institucím liberální demokracie, jež najdeme i v Severní Americe, Austrálii a na dalších místech světa. V našem pojetí jsou tedy „evropské hodnoty“ synonymem k pojmu „hodnoty západní civilizace“.

Logo

Okřídlený Pegas ve skoku jako ústřední symbol našeho loga představuje vitalitu a sílu koně v kombinaci s lehkostí a svobodou ptáka. Právě takovým způsobem chceme přispívat do veřejné diskuse. Pegas, na němž hrdinný Bellerofontés přemohl nestvůru Chiméru, symbolizující klamnou představu, současně odkazuje na antické Řecko. Právě filozofické myšlení starých Řeků spolu s římským právem a židovsko-křesťanskou tradicí tvoří tři kořeny evropské, tedy západní civilizace.

JAK CHÁPEME EVROPSKÉ HODNOTY

Myšlenkový základ pro naši činnost naplňující pět praktických tematických pilířů, k nimž se dostaneme později, pro nás tvoří tři vzájemně související hodnotová ohniska. Jejich hájení a postupné dokonalejší respektování v životě společnosti považujeme za nejzásadnější pro pěstování kultury liberální demokracie.

I. Toužíme po svobodě spojené s odpovědností

Svobodu potřebujeme pro zachování nikdy nekončícího proměňování veřejného prostoru do takové podoby, aby se v něm mohly rozvíjet občanské i politické aktivity, podnikání, jakož i další projevy lidské tvořivosti. A to pokud možno bez zbytečných státních či jiných neoprávněných zásahů. Hodnota svobody prošla v západní civilizaci těžkými zkouškami a časová období, po která se díky ní nepřerušeně rozvíjeli jedinci, firmy i politické instituce v ekonomicky a společensky nejúspěšnějších státech, mluví sama za sebe. Pro rozvíjení kultury liberální demokracie potřebujeme důsledné naplňování svobody ve všech jejích občanských a politických podobách (ať už se nazývají svobody či práva), které se v naší civilizaci postupně rozvinuly. Na prvním místě se jedná o svobodu projevu, která představuje základní pojistku proti totalitárním tendencím i proti zplošťování otevřené veřejné diskuse. Takové zplošťování začíná u přehnané politické korektnosti.

Hájení svobody je důležité nejen doma, ale i na úrovni evropské a mezinárodní. Proto prosazujeme vedle spolupráce se zeměmi EU rovněž úzké vazby na ty státy, které
hodnotu svobody a její obranu mají mezi svými pilíři. Patří mezi ně USA, Izrael, Austrálie a další státy hlásící se k západní civilizaci.

Neprosazujeme ovšem svobodu bezbřehou, ale svobodu spojenou s patřičnou odpovědností. Ta začíná u každého jedince a takového jednání, jímž nečiní druhým to, co sám nechce. Ještě důležitější je tato hodnota ve vztahu k odpovědnému vládnutí. Proto pro současné i budoucí generace českých občanů chceme pomoci postupně tvořit tradici odpovědného vykonávání veřejné správy, politiky zabraňující vytváření dluhů či trvale udržitelné ochrany přírodního i kulturního bohatství.

Účinné spravování EU, ČR a jejích krajů, měst a obcí a v rámci nich i veřejných financí s péčí řádných hospodářů, považujeme za zásadní pro odpovědné vládnutí. Odpovědnost pro nás rovněž znamená úctu k právnímu státu a jeho principům, jakož i dodržování zvyklostí a smluv, které pomáhají zachovávat a rozvíjet společenskou soudržnost.

Na evropské úrovni pro nás odpovědné vládnutí znamená hájení lidských práv a dalších hodnot západní civilizace ve vnějších vztazích. Uvnitř pak snížení míry byrokratického rozhodování bez politické legitimity a zachovávání rovnováhy při správě veřejných věcí v EU mezi evropskými institucemi a demokratickými státy, které ji tvoří.

Pro zachování a rozvíjení hodnot západní civilizace na našem kontinentě i jinde ve světě je potřeba rovněž jejich zaštítění bezpečnostní politikou, která podpoří sílu těchto hodnot i v mezinárodních vztazích a vnitřních politikách jednotlivých států. Vedle bezpečnosti globální či evropské klademe důraz na každodenní bezpečnost lidí na místní úrovni. Ta zabraňuje nárůstu extremismu a zajišťuje občanům na úrovni jejich bydlišť základní pocity jistoty a spokojeného života.

Protože však je svobodu vždy nutno považovat za důležitější hodnotu než bezpečnost, chceme postupně přispět ve veřejné debatě i k tomu, aby byla bezpečnost zajišťována bez zneužívání prostředků, které stále více zasahují do lidského soukromí.

II. Ctíme lidskou důstojnost a solidaritu

Lidská důstojnost představuje pojem, který zní většině lidí až příliš filosoficky. A takovým pojmem opravdu i je. Skrývá se za ní základní hodnota, na které stojí ústavní systémy všech zemí Evropské unie. Považujeme za velmi důležité, aby si lidé, muži i ženy, byli rovni v důstojnosti a právech, jak uvádí hned ve svém prvním článku – po vzoru Všeobecné deklarace lidských práv – naše Listina základních práv a svobod.

Lidská důstojnost má být intenzivně ústavně a právně chráněna, jak je tomu ve všech zemích západní civilizace zejména po zkušenostech s totalitními kolektivistickými zřízeními jako byl nacismus, fašismus či komunismus. Přesto ji nelze pořádně uchopit bez kontextu a mezních případů jejího porušení, o nichž většinou rozhodují soudy, často až na nejvyšším stupni v podobě soudů ústavních.

My usilujeme o její rozvoj v každodenním životě v kultuře liberální demokracie. Pro tu je typické, že se v ní člověk rozvinul jako svobodný a za sebe odpovědný občan, který má primát nad státem a měl by si toho být každodenně vědom. Důstojného člověka si představujeme jako vzpřímeného a sebevědomého zejména při kontaktu se státními institucemi, svobodného a občansky i politicky aktivního.

Pod tuto hodnotu zahrnujeme rovněž obecně prohlubování kultury důstojného vystupování, vedení veřejných debat a otevřené diskuse o důležitých otázkách ve společnosti.

Právě proto, že si uvědomujeme, že je nutno lidskou důstojnost hájit zejména v mezních situacích, nezapomínáme na odpovědnost za slabší. Chápeme a obhajujeme evropskou ideu solidarity bohatších států a regionů s chudšími, solidaritu silnějších se slabšími v nejlepší tradici sociálně-tržního hospodářství, jež vedlo k německému hospodářskému zázraku po druhé světové válce. Solidární jednání potřebujeme pro dlouhodobě fungující systém, který upevňuje politickou kulturu. Chápeme ho jako investici, kterou by každý občan měl přinášet do společnosti, aby co nejlépe fungovala.

Solidarita však pro nás neznamená podporování takového přerozdělování, které zvětšuje prostor pro korupci, klientelismus či neadresnou sociální politiku. Jsme si vědomi toho, že společnost zatím nefunguje na základě dobrovolné solidarity. Proto se díváme střízlivě na daňovou progresi, evropské dotace, zdravotní či sociální politiku, která není dobrovolná. Přivítali bychom však, kdyby na základě postupného vývoje alespoň některé formy přerozdělování přestaly být potřebné. To bude možné tehdy, pokud budou přirozeně nahrazeny od nejnižší úrovně komunitními, vzájemně prospěšnými a dobrovolnými činnostmi a aktivitami. Aktuálně je ovšem třeba akceptovat skutečnost, že společnost v současné Evropě tyto formy solidární asistence od státu již po desítky let v drtivé většině přijímá či dokonce dále rozvíjí.

Solidarita, tak jak ji chápeme, musí být vždy v souladu s odpovědností. Neznamená tedy dlouhodobou pomoc netransparentním státům švindlujícím se statistikami o svých veřejných financích v rámci EU či utrácení prostředků ze sociálních podpor na programy, které nejsou dlouhodobě připravované, monitorované a jejichž výsledky nejsou měřitelné a pravidelně v průběhu času vyhodnocované.

III. Prosazujeme aktivní občanství na místní, národní i evropské úrovni

Neustálou obnovu a rozvíjení účasti občanů na správě věcí veřejných od spolků po zapojování se do různých iniciativ i politických stran na místní, krajské či národní úrovni považujeme za podstatnou součást krevního oběhu liberální demokracie. Nikdy nekončící demokratický střet mezi politickými stranami o převzetí politické odpovědnosti a výměnu vlád považujeme za důležitý prvek demokracie. Toto střetávání ji činí cennou pro život i pro rozvoj české politické kultury.

U zrodu Evropských hodnot stálo i to, že jsme se nově stali součástí Evropské unie. Proto je pro nás zásadní a naprosto přirozené také ovlivňovat fungování EU jako celku a aktivně působit i na úroveň unijní. A to opět jako jednotliví občané, podnikatelé či členové různých spolků a politických stran. Tím, jak se rozšiřuje vliv byrokratických mechanismů a proměňuje společnost v západní Evropě, dopadají tyto změny přes celoevropskou úroveň k nám do České republiky. Proto chceme přispět k budoucnosti svobody aktivně a ovlivňovat ty, kteří rozhodují, i na úrovni celoevropské. Proto je pro nás samozřejmé se utkávat s politiky, úředníky i myšlenkami, doporučeními a koncepcemi dalších evropských think-tanků a podobných institucí aktivních ve veřejném prostoru.