Tisková zpráva: Personální změny v Bezpečnostním centru Evropské hodnoty

Do nového roku 2020 vstupuje Bezpečnostní centrum Evropské hodnoty s následujícími pěti personálními změnami:

Pozici předsedy správní rady uvolnil k 10. prosinci 2019 spoluzakladatel a dlouholetý výkonný ředitel Radko Hokovský, který organizaci po téměř patnácti letech kompletně opouští. Radko Hokovský zakládá nový mezinárodní think-tank European Center for Internal Security, který se bude věnovat zejména bojem proti islámskému extremismu a terorismu, prevencí masové imigrace a obecně zajištěním vnitřní bezpečnosti v evropském kontextu. Dr. Hokovský, který tuto problematiku vyučuje na Univerzitě Karlově, tak navazuje na činnost Programu pro vnitřní bezpečnost a mezinárodní platformu HOMEAFFAIRS – Internal Security Forum Prague, které v Evropských hodnotách vybudoval. Od nového roku budou tyto aktivity dále pokračovat samostatně a nezávisle na bezpečnostním centru Evropské hodnoty, které se bude dále zaměřovat na čelení Ruska a Číny v Evropě. Díky tomu rozdělení dojde k transparentnímu oddělení obou aktivit, které mají odlišné partnery, donory i cílové skupiny.

Předsedou správní rady se stal Petr Holec, který doposud ve správní radě působil jako její člen a řadu let působí ve statutárních orgánech zapsaného spolku Evropské hodnoty, kde dohlíží zejména nad manažerským řízením organizace. Pracuje jako projektový manažer v komerční sféře ve společnosti Edwards Lifesciences. Inženýrský titul získal z česko-francouzského programu MFTAP L’Adminitration Pubique/Veřejná správa a magisterský titul obdržel na Palackého univerzitě v Olomouci (Aplikovaná ekonomie).

Pozici předsedy dozorčí rady opustil Jiří Kopal, který s Evropskými hodnotami spolupracoval od roku 2012 a předtím byl například zakladatelem Ligy lidských práv. Jiří Kopal stál za rozvojem programových priorit organizace, transparentním financováním a udržitelností organizace, jako předseda dozorčí rady dohlížel na dodržování pravidel hospodaření, stanov a etického kodexu.

Novým předsedou dozorčí rady se stal Jan Famfollet, který v letech 2015-2017 působil na pozici zástupce ředitele pro finanční a projektové řízení Evropských hodnot a od roku 2017 byl členem správní rady. Odborně se zabývá ekonomickými aspekty evropské integrace, s konkrétním zaměřením na bankovnictví a vývoj post-krizové architektury eurozóny. V současnosti pracuje jako vrchní ministerský rada na Ministerstvu financí ČR a věnuje se doktorskému výzkumu zaměřeném na bankovní unii EU na Vysoké škole ekonomické v Praze.

Jako seniorní analytik programu Kremlin Watch nastupuje David Stulík, který působil posledních 12 let jako diplomat EU na pozici tiskového mluvčího Delegace EU v Kyjevě. Do svého působení v Kyjevě pracoval mj. v Člověku v tísni, East-West Institutu anebo byl členem poradního orgánu EU Evropského sociálního a hospodářského výboru. David Stulík se bude v Evropských hodnotách věnovat aktivitám týkajících se Ruska, Ukrajiny a Gruzie.


K těmto změnám dodává výkonný ředitel Jakub Janda toto:

“Rád bych poděkoval Radkovi Hokovskému jako spoluzakladateli a dlouholetému řediteli Evropských hodnot a Jiřímu Kopalovi jako moudrému mentorovi za léta jejich práce. Bez nich by tu dnes naše organizace nebyla, nebyli bychom schopni růst a bojovat s nepřáteli liberální demokracie v několika evropských zemích najednou. Radko i Jiří dovedli Bezpečnostní centrum Evropské hodnoty do pomyslné dospělosti a teď bude v práci pokračovat nová generace.

Po obsahové stránce se u nás nic nemění – Bezpečnostní centrum Evropské hodnoty se i nadále bude zaměřovat zejména na čelení nepřátelskému vlivu Ruska a Číny v Evropě. Každý rok jako organizace rosteme personálně i projektově. Dnes působíme ve střední Evropě, máme menší tým v Německu, naši lidé realizují projekty v Gruzii nebo na Západním Balkáně.”


PROFIL Davida Stulíka

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt david stulík"

DAVID STULÍK pracoval posledních 12 let jako tiskový atašé na Delegaci EU v Kyjevě. Předtím byl krátce zaměstnán v kanceláři místopředsedy vlády ČR, kde se zabýval přípravami na české předsednictví v EU. Před vstupem do veřejného sektoru působil David Stulík jako vedoucí oddělení pro Bělorusko, Ukrajinu a Moldavsko a koordinátor projektů na podporu demokracie ve východní Evropě v jedné z největších středoevropských nevládních organizací, v Člověku v tísni.

Do té doby působil jako projektový manažer v Nadaci rozvoje občanské společnosti (NROS), která se převážně podílela na administraci programů EU PHARE zaměřených na rozvoj občanské společnosti v České republice. Tam David Stulik koordinoval tříletý projekt přípravy českých nevládních organizací na vstup do EU, který byl financován programem CEE TRUST.

David Stulík také přednášel na Karlově univerzitě na katedře sektoru občanské společnosti. Po vstupu do EU byl českou vládou jmenován členem Evropského hospodářského a sociálního výboru, kde zastupoval český nevládní sektor a působil také jako zpravodaj tohoto Výboru pro Bělorusko. Mezi jeho profesní zkušenosti patří také práce pro nezávislý český think tank, Institut pro evropskou politiku Europeum, který spoluzakládal. Pan Stulik také působil jako projektový manažer a výkonný asistent viceprezidenta EastWest Institute, euro-amerického think tanku. Během studií zastával funkci viceprezidenta AEGEE-Europe (Evropské studentské asociace). V roce 1997 získal cenu „Mladý Evropan roku“, díky které obsolvoval půlroční staž v Evropském parlamentu.

Během svého dlouhodobého pobytu v Polsku byl zaměstnán v polském veřejnoprávním rádiu (česká redakce) a pracoval jako zahraniční korespondent pro řadu českých médií (tisk, televize, rádio). Po návratu do České republiky v roce 1998 spoluzakládal a stal se šéfredaktorem měsíčního časopisu Integrace, který se brzy stal přední online publikací o integraci EU  následně se stal českou mutací www.euractiv.com. Pan Stulik má magisterský titul v oboru sociologie a polititologie ze Středoevropské univerzity a magisterský titul v oblasti mezinárodních ekonomických vztahů z varšavské Vysoké školy ekonomické. Absolvoval také evropská studia na Academia Istropolitana NOVA na Slovensku.